Slaids tlumaczenie, BTS Jungkook - NEVER NOT - Latviešu tulkojums (Dziesmu vārdi)

Kui seate töödeldava de- taili otsa tühikäigutrumli kohale, siis võib detail lendu paiskuda. Verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat de hieronder beschreven persluchtcompressor in overeenstemming is met de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn. Nekadašnji telohranitelj Željka Ražnatovića Arkana, sahranjen je na Novom groblju u Beogradu u prisustvu brojne rodbine i prijatelja, a stihove poznate pesme na njegovom grobu izrecitovala je sestra Luke Bojovića, Marija. A quantidade de ejaculado. Alkoholisma ārstēšana ar dabīgām metodēm ir ne tikai iedarbīgāka, bet arī ērtāka gan pacientiem, gan viņu tuviniekiem, ņemot vērā arī to, ka bieži vien slimajiem cilvēkiem nākas uzturēties rehabilitācijas vai narkomānijas ārstēšanas centros. Denne tekst er tilgængelig under Creative Commens Attribute-ShareAlike-licensen; yderligere betingelser kan være gældende Se brugsbetingelserne for flere oplysninger.

IT Tutti i dati identificativi, costruttore, modello, codice e numero di serie, sono riportati sull'etichetta CE applicata sull'ultima pagina del manuale. GB All identification data: manufacturer, model, code and serial number are printed on EC label stuck onto the last page of this manual.

"wzorzec" w Łotewski

FR Toutes les données d identification : fabricant, modèle, référence et numéro de série, sont indiquées sur l étiquette CE appliquée sur la dernière page du manuel.

ES Todos los datos identificativos: fabricante, modelo, slaids tlumaczenie y número de serie figuran en la etiqueta CE aplicada en la última página del manual. PT Todos os dados de identificação: fabricante, modelo, código e número de série são impressos na etiqueta CE colada na última página deste manual.

NL Alle identificatiegegevens: fabrikant, model, code en serienummer zijn gedrukt op het EG-etiket dat is aangebracht op de laatste pagina van deze handleiding.

DK Alle identifikationsoplysninger: Producent, model, kode og serienummer findes på CE-mærkaten, der slaids tlumaczenie anbragt på sidste side i denne manual.

Go Loko 「Dziesmu vārdi」 - Latviešu tulkojums - YG ft. Tyga

SE Alla identifieringsdata, tillverkare, modell, kod och serienummer, återges i CE-märkningen, som sitter på sista sidan i manualen. FI Kaikki tunnistustiedot, kuten valmistaja, malli, koodi ja sarjanumero löytyvät oppaan viimeisellä sivulla olevasta CE-merkinnästä.

slaids tlumaczenie

GR Όλα τα στοιχεία ταυτότητας, κατασκευαστής, μοντέλο, κωδικός, και αριθμός σειράς, αναφέρονται στην ετικέτα CE που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του εγχειρίδιου χρήσης. PL Wszystkie dane identyfikacyjne: producent, model, kod i numer seryjny zostały wskazane na oznaczeniu CE przyklejonym na ostatniej stronie niniejszej slaids tlumaczenie.

HR Svi identifikacijski podaci: proizvođač, model, šifra i serijski broj su ispisani na CE etiketi koja se nalazi na posljednjoj stranici ovog priručnika. SI Vsi identifikacijski podatki, proizvajalec, model, koda in serijska številka, so navedeni na CE oznaki, ki se nahaja na zadnji strani priročnika.

Regulāra tehniskā apkope ir nepieciešama, lai garantētu drošību, un lai saglabātu darbības rakstu - 2 Neuzpildiet mašīnas tvertni ar benzīnu tādā vietā, kur benzīna tvaiki var saskarties ar liesmu, dzirksteli vai spēcīgu siltuma avotu. Bojātas daļas ir jā nomaina, nekādā gadījumā tās nedrīkst la bot.

HU Az azonosításhoz szükséges adatok, úgymint gyártó, modell, kód és sorozatszám, megtalálhatók a kézikönyv utolsó oldalára ragasztott EK-címkén. CZ Všechny identifikační údaje výrobce, model, kód a sériové číslo jsou vytištěny na štítku EK nalepeném na poslední straně této příručky. SK Všetky identifikačné údaje výrobca, model, kód a sériové číslo sú vytlačené na štítku EK nalepenom na poslednej strane tejto príručky.

Kā pareizi ārstēt prostatītu iadenomu, izmantojot ševčenko metodi

NO Alle identifikasjonsdata: Produsent, modell, kode og serienummer er trykt på EU-merket som du finner på den siste siden i denne bruksanvisningen.

TR Tüm kimlik verileri: üretici, model, kod ve seri numarası, bu kılavuzun son sayfasına yapıştırılmış olan AT etiketi üzerine basılmıştır.

slaids tlumaczenie

RO Toate datele de identificare, producătorul, modelul, codul și numărul de serie sunt redate pe eticheta CE aplicată pe ultima pagină a manualului. RS Svi identifikacijski podaci: proizvođač, model, šifra i serijski broj su ispisani na CE etiketi koja se nakazi na zadnjoj strani ovog priručnika. LT Visi identifikaciniai duomenys: gamintojas, modelis, kodas ir serijos numeris, yra išspausdinti EB etiketėje, priklijuotoje paskutiniame šio vadovo puslapyje.

The Killers - Quiet Town - Latviešu tulkojums (Dziesmu vārdi)

EE Kõik identifitseerimisandmed, nagu tootja, mudel, kood ja seerianumber, on trükitud toote tagaküljel olevale EÜ märgistusele. LV Visi identifikācijas dati: ražotājs, modelis, kods un sērijas numurs ir drukāti uz EK etiķetes, kas pielīmēta šīs rokasgrāmatas pēdējā lapā.

slaids tlumaczenie

The following declaration is attached to the compressor in original copy. La déclaration suivante est jointe en copie originale au compresseur. Die gegenständliche Erklärung wird im Original dem Kompressor beigepackt.

  • Copy Report an error Tajā laikā Shell tika pastiprināts ar importu Bobijs Parkskuram PBA karjeras laikā ir septiņas labākās importa balvas, lielākoties ar Shell franšīzi.
  • Luna ML Manuals | ManualsLib
  • To achieve meaningful questions, we apply the following rules: First, read the manual; Check if your question has been asked previously; Try to ask your question as clearly as possible; Did you allready try to solve the problem?
  • Go Loko 「Dziesmu vārdi」 - Latviešu tulkojums - YG ft. Tyga
  • Kas ir veselīgi tauki kas sadedzina pārtiku

La siguiente declaración se adjunta en copia original al compresor. A seguinte declaração está anexada ao compressor na cópia original.

The Killers - Quiet Town - Latviešu tulkojums (Dziesmu vārdi)

Een originele kopie van de onderhavige verklaring is bij de compressor gevoegd. Denne erklæring vedlægges kompressoren i førsteeksemplar. Följande försäkran bifogas kompressorn i originalkopia. Seuraava vakuutus on liitetty kompressoriin alkuperäisenä kopiona. Αυθεντικό αντίτυπο της παρακάτω δήλωσης προσαρτάται στον συμπιεστή.

Oryginał niniejszej deklaracji jest dołączony do sprężarki. Uz kompresor je priložena kopija originala sljedeće izjave.

virzuļu kompresora ekspluatācijas rokasgrāmata - PDF Free Download

Ta izjava je v originalu priložena kompresorju. Az alábbi nyilatkozat eredeti példánya a kompresszor mellékletét képezi.

slaids tlumaczenie

Následující prohlášení je přiloženo ke kompresoru v originální kopii. Nasledujúce vyhlásenie je priložené ku kompresoru v originálnej kópii. Den følgende erklæringen er festet til kompressoren i original kopi.

Patentu informācija: avoti, meklēšanas iespējas Inese Klišāne Latvijas Patentu valdes departamenta

Aşağıdaki beyan, orijinal nüsha olarak kompresöre iliştirilmiştir. Următoarea declaraţie este anexată în copie originală la compresor. Uz kompresor je priložena kopija originala sledeće izjave. Toliau pateiktos deklaracijos originali kopija pritvirtinta prie kompresoriaus.

  • Kā pareizi ārstēt prostatītu iadenomu, izmantojot ševčenko metodi Kā pareizi ārstēt prostatītu iadenomu, izmantojot ševčenko metodi Blog.
  • Wzorzec w Łotewski
  • Moje życie jest jak woda, która przeszła przez młyn ; nie obraca koła.
  • Spēlē potionexplosion tiešsaistē no sava internetpārlūka • Board Game Arena
  • Nene leakes svara zudumu

Selle avalduse originaaleksemplar on kinnitatud kompressorile. Sekojošās deklarācijas oriģinālā kopija ir pievienota kompresoram. Declares under its sole responsibility that the air compressor novājēšanu gredzens below complies with the safety requirements of applicable directives. Déclare sous son entière responsabilité que le compresseur d air décrit ci-après est conforme aux prescriptions de sécurité des directives applicables.

Declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que el compresor de aire descrito a continuación responde a las prescripciones de seguridad de las directivas aplicables.

Coldplay - Don't Look Back in Anger [LIVE MANCHESTER]

Declara sob a sua exclusiva responsabilidade que o compressor de ar descrito a seguir está em conformidade com as prescrições de segurança das directivas aplicáveis. Verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat de hieronder beschreven persluchtcompressor in overeenstemming is met de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn. Erklærer under eget ansvar, at luftkompressoren, der beskrives nedenfor, er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne i direktiverne.

Försäkrar under eget ansvar att den luftkompressor som beskrivs nedan överensstämmer med de tillämpliga direktivens säkerhetsföreskrifter. Vakuuttaa omalla vastuullaan, että seuraavassa esitelty ilmakompressori slaids tlumaczenie sovellettavien direktiivien turvallisuusvaatimuksia.

virzuļu kompresora ekspluatācijas rokasgrāmata

Δηλώνει με αποκλειστική δική της ευθύνη, ότι ο συμπιεστής αέρος που περιγράφεται παρακάτω ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ασφαλείας των οδηγιών που ισχύουν.

Oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że opisana poniżej sprężarka spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa zawarte w obowiązujących dyrektywach. Izjavljuje pod vlastitom odgovornošću da dolje opisani kompresor slaids tlumaczenie udovoljava svim sigurnosnim zahtjevima važećih Direktiva. Izjavlja pod lastno odgovornostjo, da je v nadaljevanju opisan slaids tlumaczenie za zrak skladen z varnostnimi določili dozadevnih direktiv.

Saját felelőssége tudatában kijelenti, hogy a lent megnevezett kompresszor megfelel a vonatkozó irányelvek biztonsági követelményeinek.

Prohlašuje s plnou odpovědností, že uvedený vzduchový kompresor vyhovuje bezpečnostním požadavkům příslušných směrnic.

BEGIN - BTS 「Dziesmu vārdi」 - Latviešu tulkojums

Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že uvedený vzduchový kompresor vyhovuje bezpečnostným požiadavkám príslušných smerníc. Erklærer under eget ansvar at slaids tlumaczenie her beskrevet er i overensstemmelse med sikkerhetsforskriftene i de gjeldende direktivene.

slaids tlumaczenie

Tek sorumluluk kendisinde olmak üzere, aşağıda açıklanan hava kompresörünün, geçerli direktiflerin güvenlik gereklerine uygun olduğunu beyan eder. Declară pe propria răspundere că compresorul de aer descris în continuare este conform cu cerinţele de siguranţă ale directivelor aplicabile. Izjavljuje pod ličnom odgovornošću da je dole opisan kompresor vazduha u skladu sa svim zahtevima bezbednosti koje propisuju važeće Direktive. Su visa atsakomybe pareiškia, kad žemiau aprašytas oro kompresorius atitinka taikomų direktyvų saugos reikalavimus.

Avaldab enda täieliku vastutusega, et järgnevalt kirjeldatud õhukompressor vastab kohaldatavate direktiivide ohutusnõuetele. Pilnībā apstiprina, ka tālāk minētais gaisa kompresors atbilst piemērojamo direktīvu drošības prasībām.

SK Nebezpečenstvo popálenia! SK Pozor - elektrický prúd! SK Nebezpečenstvo - automatické spustenie! SK Povinná ochrana sluchu, zraku a dýchacích ciest! Mantenere sempre una distanza di sicurezza di almeno 4 metri tra il compressore e la zona di lavoro. Eventuali colorazioni che possono comparire sulle protezioni paracinghia del compressore durante le operazioni di verniciatura indicano una distanza troppo ravvicinata.

Inserire la spina del cavo elettrico in una presa idonea per forma, tensione e slaids tlumaczenie e conforme slaids tlumaczenie normative vigenti.

slaids tlumaczenie

Per le versioni trifase fare montare la spina da personale con la qualifica di elettricista secondo normative locali.